Joris den Bruinen: “Innovatie draait om échte waarde voor business én maatschappij.”

Innovatie is voor mij iets daadwerkelijk tot stand brengen dat waarde heeft. Een techniek die op zichzelf prachtig is, is nog geen innovatie. We spreken pas over innovatie met businesswaarde of maatschappelijke waarde als het daadwerkelijk in een organisatie of in de maatschappij geïmplementeerd kan worden.” Aldus Joris den Bruinen, directeur van Security Delta (HSD).

Ook weerbaarheid is volgens hem een heel belangrijk aspect binnen het begrip security. “De HSD richt zich op veiligheid én weerbaarheid in een digitaliserende wereld. We gaan met Joris in gesprek over de ontwikkelingen van innovatie & security en zijn kijk daarop om de digitaliserende samenleving te verbeteren.

De loopbaan van Joris: mens, organisatie en veiligheid

Joris begon zijn carrière in recruitment, maar zijn reis leidde hem al snel naar management-development. Hij hield zich bezig met het in beweging krijgen van organisaties door de juiste mensen op topposities neer te zetten. Ook leiderschap creëren in de gehele organisatie in plaats van enkel aan de top behoorde tot zijn werkzaamheden.

Vervolgens, als rechterhand van de DG Algemene Bestuursdienst bij de Rijksoverheid, richtte Joris zich op het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken en hoe de besluitvorming daarover tot stand komt. “Vanuit mijn maatschappelijke gedrevenheid wil ik begrijpen hoe resultaten tot stand komen en hoe je impact genereert.”

Een volgende stap in zijn carrière bekleedde den Bruinen als rechterhand van de burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen. Hier werd vanuit economisch perspectief ingezet op het thema veiligheid. De digitalisering van de samenleving bracht nieuwe uitdagingen en kansen met zich mee. Een belangrijk trendmatig thema, zowel voor veiligheid als werkgelegenheid.

Dit beleid en de trend van risico’s rondom digitalisering zijn een belangrijke basis voor de oprichting van de HSD. Na de oprichting werd de uitvoering de volgende stap, waarvoor samenwerking met alle partijen een vereiste was. “En toen keken ze naar mij”, vertelt Joris. Inmiddels is Joris sinds 2018 de eindverantwoordelijke directeur-bestuurder van de stichting HSD. 

Joris ziet de HSD als een verbindende speler in het web om kenniscirculatie, samenwerking en innovatie in het security domein mogelijk te maken. Hij is een ‘vertaler’ tussen de business, de overheid en onderwijsinstellingen als het gaat om veiligheid in een digitaliserende wereld.

“Innovatie gaat niet alleen over nieuwe toepassingen van techniek of data. Aan ideeën geen gebrek. Waar het nog vaak aan schort, is de uitvoeringskracht. Dáár ligt de uitdaging.”

Visie op innovatie in security

Joris benoemt dat er onvoldoende innovatie binnen de sector is. De uitdaging ligt in de uitvoeringskracht. Dit ligt volgens hem aan het feit dat een deel van de eindgebruikers innovaties niet kunnen omzetten in waarde of risicobeperking voor hun organisatie.

De grootte c.q. volwassenheid van een organisatie is volgens hem grosso modo bepalend voor de mate van voorzieningen op het gebied van digitale veiligheid of beperking van risico’s. Dit hangt samen met implementatiekracht, mensen, middelen en het risicoprofiel van organisaties. 

Daarnaast is het volgens Joris belangrijk om voor de digitale veiligheid niet alleen te kijken naar innovatieve veiligheidsoplossingen, maar ook naar de ‘human factor’. Want het gedrag en handelen van mensen blijft cruciaal. Investeren in cybersecurity bewustzijn is daarom ook van groot belang.

Belangrijk voor innovatie?

“Bedrijven cyberweerbaar maken. Dát is waar we aan werken. Niet met bangmakerij, maar door bewustwording en handelingsperspectief te creëren. Innoveren is dat je van bewust onbekwaam naar onbewust bekwaam gaat.”

Praktijkvoorbeeld: Cyberweerbaarheidscentrum Greenport voor de tuinsector

De HSD organiseert op dit moment een het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport voor de tuinbouwsector. “We begonnen met acht partijen en zijn nu met ongeveer vijfentwintig deelnemers.

De uitdaging is nu om met deze vijfentwintig bedrijven de anderen honderden kwekers en gerelateerde tuinbouwbedrijven mee te krijgen naar een hoger cyberweerbaarheidsniveau. Zonder bangmakerij, maar wél door bewustwording te creëren en handelingsperspectief te bieden.”

Dit is volgens Joris overigens niet alleen nodig binnen de tuinbouwsector. “Innoveren gaat over stappen zetten van bewust onbekwaam naar onbewust bekwaam en is nodig bij meerdere sectoren, zeker als het gaat om het MKB.”

Succesfactor: “Samen op weg naar een veilige en slimme toekomst”

Nederland wordt geprezen om zijn kwalitatieve producten, samenwerkingsverbanden op nationaal en internationaal niveau, integrale benadering, ethische hacker-community en digitale infrastructuur. AI wordt gezien als een kans voor de securitysector om het tekort aan menselijke middelen aan te vullen en automatisering te verbeteren, maar er wordt gewezen op het belang van goede wetgeving en beleid voor verantwoorde AI-toepassingen.

Joris moedigt de ontwikkeling van producten in de cybersecuritysector aan en pleit voor gezamenlijke inspanningen om het volwassenheidsniveau van cybersecurity te verhogen en als exportproduct in te zetten voor een veiligere wereld. “Om innovatie te stimuleren heb je het volgende nodig: publiek-private samenwerkingen, regelgeving die innovatie versnelt in plaats van tegenhoudt, financieringsmogelijkheden en investeringen voor bedrijven die er nog geen kapitaal voor hebben.

Bovendien is er een rol weggelegd voor belangrijke spelers binnen de keten om volwassenheid op het gebied van security over de gehele keten te bevorderen. Je kunt je eigen zaken wel op orde hebben, maar als ketens van toeleveranciers dat niet hebben, kan dat voor jou problemen opleveren.”


Security Delta (HSD): een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen op het gebied van (digitale) veiligheid.

HSD richt zich op de ontwikkeling van kennis en innovaties om de veiligheid van onze digitaliserende samenleving te verbeteren. Met als doel het versterken van de Nederlandse economie, het creëren van werkgelegenheid en een digitaal weerbaarder Nederland. Het nationale veiligheidscluster is sterk verankerd in Zuid-Holland en heeft een fysieke ontmoetingsplek, de HSD Campus in Den Haag.

Vergelijkbare berichten